ข้อควรปฏิบัติ ในการลงรายการในบัญชี

ข้อควรปฏิบัติ ในการลงรายการในบัญชี

  ข้อควรปฏิบัติ ในการลงรายการในบัญชี

ข้อควรปฏิบัติ ในการลงรายการในบัญชี

ข้อควรปฏิบัติ ในการลงรายการในบัญชี การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้าต้อง มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกรายการ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนั้น


      ต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการ บัญชีทุกรายการบัญชีตามความเป็นจริงและเป็นที่เชื่อถือได้

      ใช้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีในลำดับที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณีก่อน เว้นแต่ไม่มีเอกสารดังกล่าว 
      จึงให้ใช้เอกสารในลำดับที่ 3 

บัญชีที่ต้องจัดทำ

    1. บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่ มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ ผลิตผู้จำหน่าย
      ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
      ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ และแผ่นซีดี ต้องจัดทำบัญชีสินค้า นับแต่
      วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ 

   2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคล
     ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ละกิจการร่วมค้าตาม
     ประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ 

     2.1 บัญชีรายวัน
        (1) บัญชีเงินสด
        (2) บัญชีธนาคาร   แยกเป็น  แต่ละ  เลขที่บัญชีธนาคาร 
        (3) บัญชีรายวันซื้อ
        (4) บัญชีรายวันขาย
        (5) บัญชีรายวันทั่วไป
     2.2 บัญชีแยกประเภท
         (1) บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
         (2) บัญชีแยกประเภทรายได้ และรายจ่าย
         (3) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
         (4) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
     2.3 บัญชีสินค้า
     2.4 บัญชีรายวันบัญชีแยกประเภทอื่นและบัญชีแยกประเภทย่อย ตามความจำเป็นแก่การทำ
         บัญชีของธุรกิจ

ข้อควรปฏิบัติในการลงรายการในบัญชี

 1. ลงรายการในบัญชีเป็นภาษาไทย หรือจะลงเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้แต่ต้องมีภาษาไทยกำกับ
   หรือ จะลงรายการเป็นรหัสบัญชีก็ได้แต่ต้องมีคู่มือคำแปลรหัสที่เป็นภาษาไทยไว้
 2. ต้องลงรายการในบัญชีด้วยหมึก หรือดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลทำนองเดียวกัน
 3. ต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่สามารถแสดงความถูกต้อง และครบถ้วนของ
   รายการละเป็นที่เชื่อถือได้
 4. รายการในบัญชีที่เป็นจำนวนเงินต้องเป็นหน่วยเงินตราไทย 

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หมายถึง บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐาน
ในการลงรายการ ในบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
    1. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
    2. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
    3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง 

 ทั้งนี้ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีข้อความและรายการตามที่กำหนด