เกี่ยวกับงบ การเงิน

เกี่ยวกับงบ การเงิน

เกี่ยวกับงบ การเงิน

เกี่ยวกับงบ การเงิน

เกี่ยวกับงบ การเงินเกี่ยวกับงบ การเงิน งบการเงินรวมเป็นรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงผลประ กอบการของกลุ่มกิจการ โดยงบการเงินรวมนำเสนอเสมือนว่ากลุ่มกิจการ นั้นเป็นกิจการเดียว ฉะนั้นการ

จัดทำงบการเงินรวมมีความสำคัญมากต่อการ ที่นักวิเคราะห์ทางการเงิน หรือผู้ใช้งบการเงินที่ต้องการพิจารณางบการ เงินของกลุ่มกิจการ โดยประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน ยังคงไม่แตกต่างจากประโยชน์การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่ง คือทำให้ผู้ใช้งบ การเงินรวมสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ตัดสินใจทางการเงิน การเลือกลงทุนในกลุ่มกิจการ หรือใช้พยากรณ์อนาคตผลประกอบการและฐานะ ทางการเงินของกลุ่มกิจการ หรือใช้เป็นเครื่องมือการวินิจฉัยปัญหา ของการบริหารงาน การดำเนินงาน หรือใช้เป็นเครื่องมือ

ประเมินผล     (Evaluation) ของ ฝ่ายบริหารมาตรฐานการบัญชีปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการทำงบการเงินรวมและการ บัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยคือฉบับที่ 44 (ถือปฏิบัติ เมื่อ 1 ม.ค.


2543) ซึ่งใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 นี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดขึ้นโดยมาตราฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 27 IAS No.27
“Consolidate Financial Statements and accounting 


for Investments in
Subsidiaries” (Reformatted 1994) โดย มาตรฐานไทยฉบับที่ 44 มีเนื้อหาสาระสำคัญไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ยกเว้น
      

มาตรฐานไทยจะกำหนดให้ส่วนได้เสีย ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต้องแสดงเป็น รายการแยกต่างหากต่อจากกำไรสะสม ภายใต้ส่วนของเจ้าของ ในงบการเงิน รวมเพื่อให้สอดคล้องกับแม่บทการบัญชี ในบทความนี้จะอธิบายถึงลักษณะของ งบการเงินรวม โดยจะเน้นให้ความรู้เบื้องต้นก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา การจัดทำและการวิเคราะห์งบการเงิน รวมต่อไป