การเงิน น่าสนใจ ความรู้เรื่องทาง การเงิน

การเงิน น่าสนใจ ความรู้เรื่องทาง การเงิน ในยุคที่ประชาชนเป็นหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่ค่อยรอด รายได้เพิ่มช้ากว่าหนี้สินและสวนทางกับอัตราการออม